१२. दृशिँर् प्रेक्षणे

१२. दृशिँर् प्रेक्षणे (प्रकर्षेण दर्शनम्, अवलोकनम्), भ्वादिगण ७१४, अनिट्, परस्मैपदी, सकर्मक

लट् (वर्तमान काल)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   पश्यति  पश्यतः  पश्यन्ति

म.पु.   पश्यसि  पश्यथः  पश्यथ

उ.पु.    पश्यामि पश्यावः पश्यामः

लिट् (परोक्ष भूत)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   ददर्श   ददृशतुः ददृशुः

म.पु.   ददर्शिथ/दद्रष्ठ   ददृशथुः ददृश

उ.पु.    ददर्श   ददृशिव ददृशिम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   द्रष्टा   द्रष्टारौ  द्रष्टारः

म.पु.   द्रष्टासि द्रष्टास्थः द्रष्टास्थ

उ.पु.    द्रष्टास्मि       द्रष्टास्वः द्रष्टास्मः

लृट् (भविष्यत्)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति

म.पु.   द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ

उ.पु.    द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः

लेट् (वेद)

प्र.पु.   एकवचन द्विवचन बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

(अट्/आट्)      (अट्/आट्)      (अट्/आट्)

द्राक्षति/द्राक्षाति   द्राक्षतः/द्राक्षातः   द्राक्षन्ति/द्राक्षान्ति

द्राक्षत्/द्राक्षात्           द्राक्षन्/द्राक्षान्

द्राक्षद्/द्राक्षाद्

सिप् अणित्-पक्ष

द्रक्षति/द्रक्षाति    द्रक्षतः/द्रक्षातः    द्रक्षन्ति/द्रक्षान्ति

द्रक्षत्/द्रक्षात्            द्रक्षन्/द्रक्षान्

द्रक्षद्/द्रक्षाद्

सिप् अभाव-पक्ष

पश्यति/पश्याति  पश्यतः/पश्यातः  पश्यन्ति/पश्यान्ति

पश्यत्/पश्यात्          पश्यन्/पश्यान्

पश्यद्/पश्याद्

म.पु.          सिप् णित्-पक्ष

द्राक्षसि/द्राक्षासि   द्राक्षथः/द्राक्षाथः   द्राक्षथ/द्राक्षाथ

द्राक्षः/द्राक्षाः

सिप् अणित्-पक्ष

द्रक्षसि/द्रक्षासि    द्रक्षथः/द्रक्षाथः    द्रक्षथ/द्रक्षाथ

द्रक्षः/द्रक्षाः

सिप्-अभाव-पक्ष

पश्यसि/पश्यासि  पश्यथः/पश्याथः  पश्यथ/पश्याथ

पश्यः/पश्याः

उ.पु.          सिप् णित्-पक्ष

द्राक्षमि/द्राक्षामि   द्राक्षवः/द्राक्षावः   द्राक्षमः/द्राक्षामः

द्राक्षम्/द्राक्षाम्    द्राक्षव/द्राक्षाव    द्राक्षम/द्राक्षाम

सिप् अणित्-पक्ष

द्रक्षमि/द्रक्षामि    द्रक्षवः/द्रक्षावः    द्रक्षमः/द्रक्षामः

द्रक्षम्/द्रक्षाम्     द्रक्षव/द्रक्षाव     द्रक्षम/द्रक्षाम

सिप्-अभाव-पक्ष

पश्यमि/पश्यामि  पश्यवः/पश्यावः   पश्यमः/पश्यामः

पश्यम्/पश्याम्   पश्यव/पश्याव    पश्यम/पश्याम

लोट् (आज्ञा अर्थ)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   पश्यतु  पश्यताम् पश्यन्तु

म.पु.   पश्य    पश्यतम् पश्यत

उ.पु.    पश्यानि पश्याव  पश्याम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   अपश्यत् अपश्यताम्      अपश्यन्

म.पु.   अपश्यः  अपश्यतम्      अपश्यत

उ.पु.    अपश्यम् अपश्याव अपश्याम

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   पश्येत्  पश्येताम् पश्येयुः

म.पु.   पश्येः   पश्येतम् पश्येत

उ.पु.    पश्येयम् पश्येव  पश्येम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   दृश्यात्  दृश्यास्ताम्      दृश्यासुः

म.पु.   दृश्याः   दृश्यास्तम्      दृश्यास्त

उ.पु.    दृश्यासम् दृश्यास्व दृश्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   अद्राक्षीत् अद्राष्टाम्       अद्राक्षुः

म.पु.   अद्राक्षीः अद्राष्टम् अद्राष्ट

उ.पु.    अद्राक्षम् अद्राक्ष्व  अद्राक्ष्म

प्र.पु.   अदर्शत्  अदर्शताम्       अदर्शन्

म.पु.   अदर्शः  अदर्शतम्       अदर्शत

उ.पु.    अदर्शम् अदर्शाव अदर्शाम

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   अद्रक्ष्यत् अद्रक्ष्यताम्      अद्रक्ष्यन्

म.पु.   अद्रक्ष्यः अद्रक्ष्यतम्      अद्रक्ष्यत

उ.पु.    अद्रक्ष्यम् अद्रक्ष्याव अद्रक्ष्याम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *