११. णम प्रह्नत्वे शब्दे च

११. णम प्रह्नत्वे शब्दे च (प्रणमनम्, नम्रत्वम्), भ्वादिगण 708, अनिट्, परस्मैपदी, सकर्मक/अकर्मक

लट् (वर्तमान काल)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  नमति    नमतः     नमन्ति

म.पु.  नमसि    नमथः     नमथ

उ.पु.  नमामि    नमावः     नमामः

लिट् (परोक्ष भूत)

एकवचन    द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  ननाम      नेमतुः     नेमुः

म.पु.  नेमिथ/ननन्थ नेमथुः     नेम

उ.पु.  ननाम/ननम नेमिव     नेमिम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  नन्ता     नन्तारौ    नन्तारः

म.पु.  नन्तासि   नन्तास्थः   नन्तास्थ

उ.पु.  नन्तास्मि  नन्तास्वः   नन्तास्मः

लृट् (भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  नंस्यति   नंस्यतः    नंस्यन्ति

म.पु.  नंस्यसि   नंस्यथः    नंस्यथ

उ.पु.  नंस्यामि   नंस्यावः    नस्यामः

लोट् (आज्ञा अर्थ)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  नमतु     नमताम्    नमन्तु

म.पु.  नम      नमतम्    नमत

उ.पु.  नमानि    नमाव      नमाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अनमत्   अनमताम्  अनमन्

म.पु.  अनमः    अनमतम्   अनमत

उ.पु.  अनमम्   अनमाव    अनमाम

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  नमेत्     नमेताम्    नमेयुः

म.पु.  नमेः      नमेतम्    नमेत

उ.पु.  नमेयम्   नमेव      नमेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  नम्यात्   नम्यास्ताम् नम्यासुः

म.पु.  नम्याः    नम्यास्तम्  नम्यास्त

उ.पु.  नम्यासम्  नम्यास्व   नम्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अनंसीत्   अनंसिष्टाम् अनंसिषु

म.पु.  अनंसीः   अनंसिष्टम्  अनंसिष्ट

उ.पु.  अनंसिषम् अनंसिष्व   अनंसिष्म

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अनंस्यत्  अनंस्यताम् अनंस्यन्

म.पु.  अनंस्यः   अनंस्यतम्  अनंस्यत

उ.पु.  अनंस्यम्  अनंस्याव   अनंस्याम

लेट् (वेद)

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

नांसति/नांसाति           नांसतः/नांसातः          नांसन्ति/नांसान्ति

नांसत्/नांसात्                                   नांसन्/नांसान्

नांसद्/नांसाद्

सिप् अणित्-पक्ष

नंसति/नंसाति            नंसतः/नंसातः           नंसन्ति/नंसान्ति

नंसत्/नंसात्                                    नंसन्/नंसान्

नंसद्/नंसाद्

सिप् अभाव-पक्ष

नमति/नमाति            नमतः/नमातः           नमन्ति/नमान्ति

नमत्/नमात्                                    नमन्/नमान्

नमद्/नमाद्

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

नांससि/नांसासि           नांसथः/नांसाथः          नांसथ/नांसाथ

नांसः/नांसाः

सिप् अणित्-पक्ष

नंससि/नंसासि            नंसथः/नंसाथः           नंसथ/नंसाथ

नंसः/नंसाः

                       सिप्-अभाव-पक्ष

नमति/नमाति            नमथः/नमाथः           नमथ/नमाथ

नमः/नमाः

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

नांसमि/नांसामि           नांसवः/नांसावः           नांसमः/नांसामः

नांसम्/नांसाम्            नांसव/नांसाव            नांसम/नांसाम

सिप् अणित्-पक्ष

नंसमि/नंसामि            नंसवः/नंसावः            नंसमः/नंसामः

नंसम्/नंसाम्             नंसव/नंसाव             नंसम/नंसाम

सिप्-अभाव-पक्ष

नममि/नमामि            नमवः/नमावः            नममः/नमामः

नमम्/नमाम्             नमव/नमाव             नमम/नमाम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *