१०. पत्लृँ गतौ

१०. पत्लृँ गतौ भ्वादिगण ५८४, सेट्, परस्मैपदी, अकर्मक

लट् (वर्तमान काल)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पतति    पततः      पतन्ति

म.पु.  पतसि    पतथः      पतथ

उ.पु.  पतामि    पतावः     पतामः

लिट् (परोक्ष भूत)

एकवचन   द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.  पपात      पेततुः     पेतुः

म.पु.  पेतिथ/पपत्थ         पेतथुः      पेत

उ.पु.  पपात/पपत पेतिव     पेतिम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पतिता    पतितारौ    पतितारः

म.पु.  पतितासि  पतितास्थः  पतितास्थ

उ.पु.  पतितास्मि पतितास्वः  पतितास्मः

लृट् (भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पतिष्यति  पतिष्यतः   पतिष्यन्ति

म.पु.  पतिष्यसि पतिष्यथः   पतिष्यथ

उ.पु.  पतिष्यामि पतिष्यावः  पतिष्यामः

लेट् (वेद)

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

पातिषति/पातिषाति        पातिषतः/पातिषातः       पातिषन्ति/पातिषान्ति

पातिषत्/पातिषात्                                पातिषन्/पातिषान्

पातिषद्/पातिषाद्

सिप् अणित्-पक्ष

पतिषति/पतिषाति         पतिषतः/पतिषातः        पतिषन्ति/पतिषान्ति

पतिषत्/पतिषात्                                 पतिषन्/पतिषान्

पतिषद्/पतिषाद्

सिप् अभाव-पक्ष

पतति/पताति             पततः/पतातः            पतन्ति/पतान्ति

पतत्/पतात्                                    पतन्/पतान्

पतद्/पताद्

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

पातिषसि/पातिषासि        पातिषथः/पातिषाथः       पातिषथ/पातिषाथ

पातिषः/पातिषाः

सिप् अणित्-पक्ष

पतिषसि/पतिषासि         पतिषथः/पतिषाथः        पतिषथ/पतिषाथ

पतिषः/पतिषाः

                       सिप्-अभाव-पक्ष

पतसि/पतासि             पतथः/पताथः            पतथ/पताथ

पतः/पताः

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

पातिषमि/पातिषामि        पातिषवः/पातिषावः       पातिषमः/पातिषामः

पातिषम्/पातिषाम्         पातिषव/पातिषाव         पातिषम/पातिषाम

सिप् अणित्-पक्ष

पतिषमि/पतिषामि         पतिषवः/पतिषावः        पतिषमः/पतिषामः

पतिषम्/पतिषाम्          पतिषव/पतिषाव          पतिषम/पतिषाम

सिप्-अभाव-पक्ष

पतमि/पतामि             पतवः/पतावः            पतमः/पतामः

पतम्/पताम्              पतव/पताव             पतम/पताम

लोट् (आज्ञा अर्थ)

एकवचन      द्विवचन    बहुवचन

प्र.पु.  पततु/पततात्  पतताम्     पतन्तु

म.पु.  पत/पततात्    पततम्     पतत

उ.पु.  पतानि        पताव      पताम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अपतत्   अपतताम्   अपतन्

म.पु.  अपतः    अपततम्   अपतत

उ.पु.  अपतम्   अपताव    अपताम

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पतेत्     पतेताम्    पतेयुः

म.पु.  पतेः      पतेतम्     पतेत

उ.पु.  पतेयम्    पतेव      पतेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पत्यात्    पत्यास्ताम्  पत्यासुः

म.पु.  पत्याः    पत्यास्तम्  पत्यास्त

उ.पु.  पत्यासम्  पत्यास्व    पत्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अपप्तत्   अपप्तताम्  अपप्तन्

म.पु.  अपप्ततः  अपप्ततम्  अपप्तत

उ.पु.  अपप्ततम् अपप्तताव  अपप्ततम

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अपतिष्यत् अपतिष्यताम्           अपतिष्यन्

म.पु.  अपतिष्यः अपतिष्यतम्           अपतिष्यत

उ.पु.  अपतिष्यम् अपतिष्याव अपतिष्याम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *