8. वदँ व्यक्तायां वाचि

0
97

8. वदँ व्यक्तायां वाचि (स्फुटवचनम्, अज्झल्विभागेन स्पष्टोच्चारणम्), भ्वादिगण ७३५, सेट्, परस्मैपदी, सकर्मक

लट् (वर्तमान काल) वर्तमाने लँट् (३/२/१२३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  वदति     वदतः      वदन्ति

म.पु.  वदसि     वदथः      वदथ

उ.पु.  वदामि    वदावः     वदामः

लिट् (परोक्ष भूत) परोक्षे लिँट् (३/२/११५)

एकवचन    द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.  उवाद       ऊदतुः   ऊदुः

म.पु.  उवदिथ      ऊदथुः   ऊद

उ.पु.  उवाद/उवद   ऊदिव    ऊदिम

लुट् (अनद्यतन भविष्य) अनद्यतने लुँट् (३/३/१५)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  वदिता    वदितारौ    वदितारः

म.पु.  वदितासि  वदितास्थः  वदितास्थ

उ.पु.  वदितास्मि वदितास्वः  वदितास्मः

लृट् (भविष्यत्) लृँट् शेषे च (३/३/१३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  वदिष्यति  वदिष्यतः   वदिष्यन्ति

म.पु.  वदिष्यासि वदिष्यथः   वदिष्यथ

उ.पु.  वदिष्यामि वदिष्यावः   वदिष्यामः

लेट् (वेद में लिँङ् के अर्थ में) लिँङर्थे लेट् (३/४/७)

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

वादिषति/वादिषाति         वादिषतः/वादिषातः        वादिषन्ति/वादिषान्ति

वादिषत्/वादिषात्                                वादिषन्/वादिषान्

वादिषद्/वादिषाद्

सिप् अणित्-पक्ष

वदिषति/वदिषाति          वदिषतः/वदिषातः         वदिषन्ति/वदिषान्ति

वदिषत्/वदिषात्                                 वदिषन्/वदिषान्

वदिषद्/वदिषाद्

सिप् अभाव-पक्ष

वदति/वदाति             वदतः/वदातः            वदन्ति/वदान्ति

वदत्/वदात्                                     वदन्/वदान्

वदद्/वदाद्

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

वादिषसि/वादिषासि        वादिषथः/वादिषाथः        वादिषथ/वादिषाथ

वादिषः/वादिषाः

सिप् अणित्-पक्ष

वदिषसि/वदिषासि         वदिषथः/वदिषाथः         वदिषथ/वदिषाथ

वदिषः/वदिषाः

                       सिप्-अभाव-पक्ष

वदसि/वदासि             वदथः/वदाथः            वदथ/वदाथ

वदः/वदाः

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

वादिषमि/वादिषामि        वादिषवः/वादिषावः        वादिषमः/वादिषामः

वादिषम्/वादिषाम्          वादिषव/वादिषाव         वादिषम/वादिषाम

सिप् अणित्-पक्ष

वदिषमि/वदिषामि         वदिषवः/वदिषावः         वदिषमः/वदिषामः

वदिषम्/वदिषाम्           वदिषव/वदिषाव          वदिषम/वदिषाम

सिप्-अभाव-पक्ष

वदमि/वदामि             वदवः/वदावः             वदमः/वदामः

वदम्/वदाम्              वदव/वदाव              वदम/वदाम

लोट् (विध्यादि अर्थ तथा आशीर्वचन) लोँट् च (३/३/१६५)

एकवचन     द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  वदतु/वदतात् वदताम्     वदन्तु

म.पु.  वद/वदतात्   वदतम्     वदत

उ.पु.  वदानि       वदाम      वदाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) अनद्यतने लँङ् (३/२/१११)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अवदत्    अवदताम्   अवदन्

म.पु.  अवदः    अवदतम्   अवदत

उ.पु.  अवदम्    अवदाव    अवदाम

विधिलिङ् (विध्यादि अर्थ) विधिनिमन्त्रणामन्त्रणा-

धीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिँङ् (३/३/१६१)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  वदेत्     वदेताम्    वदेयुः

म.पु.  वदेः      वदेतम्     वदेत

उ.पु.  वदेयम्    वदेव       वदेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) आशिषि लिँङ्लोटौ (३/३/१७३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  उद्यात्    उद्यास्ताम्  उद्यासुः

म.पु.  उद्याः    उद्यास्तम्  उद्यास्त

उ.पु.  उद्यासम्  उद्यास्व    उद्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत) लुँङ् (३/२/११०)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अवादीत्   अवादिष्टाम् अवादिषुः

म.पु.  अवादीः   अवादिष्टम्  अवादिष्ट

उ.पु.  अवादिषम् अवादिष्व   अवादिष्म

लृङ् (क्रियातिपत्ति= काम न होने पर)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अवदिष्यत् अवदिष्यताम्           अवदिष्यन्

म.पु.  अवदिष्यः  अवदिष्यतम् अवदिष्यत

उ.पु.  अवदिष्यम् अवदिष्याव  अवदिष्याम

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here