172 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_3_121 से 130

0
69

रथाद्यत् (तस्येदम्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/121)

पत्रपूर्वादञ् (रथात्, तस्येदम्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/122)

पत्राध्वर्युपरिषदश्च (अञ्, तस्येदम्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/123)

हलसीराट्ठक् (तस्येदम्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च (4/3/124)

द्वन्द्वाद्वुन्वैरमैथुनिकयोः (तस्येदम्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/125)

गोत्रचरणाद्वुञ् (तस्येदम्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/126)

सङ्घाङ्कलक्षणेष्व यञिञामण् (गोत्रात्, तस्येदम्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/127)

शकलाद्वा (सङ्घाटलक्षणेषु, यञः, अण्, गोत्रात्, तस्येदम्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/128)

छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकवह्नृचनटाञ्  यः (तस्येदम्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/129)न दण्डमाणवान्तेवासिषु (गोत्रात्, तस्येदम्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/130)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here