162 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_3_21 से 30

0
81

हेमन्ताच्च (छन्दसि ठञ्, कालात््, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/21)

सर्वत्राण्च तलोपश्च (हेमन्तात्, ठञ्, कालात््, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/22)

सायंचिरंप्राह्णेप्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ तुँट् च (कालात््, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/23)

विभाषा पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् (ट्यु ट्यु लौ, तुट्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/24)

तत्र जातः (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/25)

प्रावृषष्ठप् (तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/26)

संज्ञायां शरदो वुञ् (तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/27)

पूर्वाह्णापराह्णार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वुन् (संज्ञायाम्, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/28)

पथः पन्थ च (वुन्, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/29)

अमावास्याया वा (वुन्, तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/30)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here