155 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_2_91 से 100

0
49

शेषे (प्रत्ययः, परश्च) (4/2/91)

राष्ट्रावारपाराद् घखौ (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/92)

ग्रामाद्यखञौ (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/93)

कत्र्यादिभ्यो ढकञ् (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/94)

कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलंकारेषु (ढकञ्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/95)

नद्यादिभ्यो ढक् (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/96)

दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक् (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/97)

कापिश्याः ष्फक् (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/98)

रङ्कोरमनुष्येऽण् च     (ष्फक्, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/99)

द्युप्रागपागुदक्प्रतीचो यत् (शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/100)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here