154 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_2_81 से 90

0
64

वरणादिभ्यश्च (लुप्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/81)

शर्कराया वा (लुप्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/82)

ठक्छौ च (शर्करायाः, लुप्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/83)

नद्यां मतुँप् (तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/84)

मध्वादिभ्यश्च (मतुप्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/85)

कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुँप् (तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/86)

नडशादाद्ड्वलच् (तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/87)

शिखाया वलच् (तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/88)

उत्करादिभ्यश्छः (तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/89)

नडादीनां कुँक्च (छः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/90)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here