151 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_2_51 से 60

0
70

विषयो देशे (तस्य, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/51)

राजन्यादिभ्यो वुञ् (विषयो देशे, तस्य, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/52)

भौरिक्याद्यैषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ (विषयो देशे, तस्य, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/53)

सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु (तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/54)

संग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः (सोऽस्य, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/55)

तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः (तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/56)

घञः साऽस्यां क्रियेति ञः (तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/57)

तदधीते तद्वेद (तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/58)

क्रतूक्थादिसूत्रान्ताट्ठक् (तदधीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/59)

क्रमादिभ्यो वुन् (तदधीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/60)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here