118 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_4_21 से 30

0
64

समानकर्तृकयोः पूर्वकाले (क्त्वा, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/21)

आभीक्ष्ण्ये णमुल् च क्त्वा, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) 3/4/22)

न यद्यनाकाङ्क्षे (आभीक्ष्ण्ये णमुल्, समानकर्तृकयोः पूर्वकाले, क्त्वा, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/23)

विभाषाग्रेप्रथमपूर्वेषु (समानकर्तृकयोः पूर्वकाले, क्त्वा, णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/24)

कर्मण्याक्रोशे कृञः खमुँञ् (समानकर्तृकयोः पूर्वकाले, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/25)

स्वादुमि णमुँल् (कृञः, समानकर्तृकयोः पूर्वकाले, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/26)

अन्यथैवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत् (णमुल्, कृञः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/27)

यथातथयोरसूयाप्रतिवचने (सिद्धाप्रयोगः, णमुल्, कृञः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/28)

कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये (णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/29)

यावति विन्दजीवोः (णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/30)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here