114 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_161 से 168

0
66

विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिँङ् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/161)

लोँट् च (विधि प्रार्थनेषु, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/162)

प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च (लोँट्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/163)

लिँङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके (प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/164)

स्मे लोँट् (ऊर्ध्वमौहूर्तिके, प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/165)

अधीष्टे च (स्मे लोँट्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/166)

कालसमयवेलासु तुमुँन् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/167)

लिँङ्यदि (कालसमयवेलासु, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/168)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here