२७. तुदँ व्यथने

0
175

२७. तुदँ व्यथने, (व्यथनम्- दुःखदानम्), तुदादिगण १, अनिट्, उभयपदी सकर्मक

लट् (वर्तमान काल) पर.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  तुदति     तुदतः      तुदन्ति

म.पु.  तुदसि    तुदथः      तुदथ

उ.पु.  तुदामि    तुदावः     तुदामः

लिट् (परोक्ष भूत) पर.

एकवचन     द्विवचन    बहुवचन

प्र.पु.  तुतोद       तुतुदतुः     तुतुदुः

म.पु.  तुतोदिथ     तुतुदथुः     तुतुद

उ.पु.  तुतोद       तुतुदिव     तुतुदिम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्) पर.

एकवचन   द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  तोत्ता     तोत्तारौ    तोत्तारः

म.पु.  तोत्तासि   तोत्तास्थः  तोत्तास्थ

उ.पु.  तोत्तास्मि  तोत्तास्वः  तोत्तास्मः

लृट् (भविष्यत्) पर.

एकवचन   द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  तोत्स्यति   तोत्स्यतः   तोत्स्यन्ति

म.पु.  तोत्स्यसि   तोत्स्यथः   तोत्स्यथ

उ.पु.  तोत्स्यामि  तोत्स्यावः   तोत्स्यामः

लेट् (वेद)

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

तोत्सति/तोत्साति          तोत्सतः/तोत्सातः         तोत्सन्ति/तोत्सान्ति

तोत्सत्/तोत्सात्                                 तोत्सन्/तोत्सान्

तोत्सद्/तोत्साद्

सिप् अणित्-पक्ष

तोत्सति/तोत्साति          तोत्सतः/तोत्सातः         तोत्सन्ति/तोत्सान्ति

तोत्सत्/तोत्सात्                                 तोत्सन्/तोत्सान्

तोत्सद्/तोत्सद्

सिप् अभाव-पक्ष

तुदति/तुदाति             तुदतः/तुदातः            तुदन्ति/तुदान्ति

तुदत्/तुदात्                                     तुदन्/तुदान्

तुदद्/तुदाद्

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

तोत्ससि/तोत्सासि         तोत्सथः/तोत्साथः         तोत्सथ/तोत्साथ

तोत्सः/तोत्साः

सिप् अणित्-पक्ष

तोत्ससि/तोत्सासि         तोत्सथः/तोत्साथः         तोत्सथ/तोत्साथ

तोत्सः/तोत्साः

                       सिप्-अभाव-पक्ष

तुदसि/तुदासि             तुदथः/तुदाथः            तुदथ/तुदाथ

तुदः/तुदाः

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

तोत्समि/तोत्सामि         तोत्सवः/तोत्सावः         तोत्समः/तोत्सामः

तोत्सम्/तोत्साम्           तोत्सव/तोत्साव          तोत्सम/तोत्साम

सिप् अणित्-पक्ष

तोत्समि/तोत्सामि         तोत्सवः/तोत्सावः         तोत्समः/तोत्सामः

तोत्सम्/तोत्सम्           तोत्सव/तोत्साव          तोत्सम/तोत्साम

सिप्-अभाव-पक्ष

तुदमि/तुदामि             तुदवः/तुदावः            तुदमः/तुदामः

तुदम्/तुदाम्              तुदव/तुदाव              तुदम/तुदाम

लोट् (आज्ञा अर्थ) पर.

एकवचन     द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.  तुदतु/तुदतात्  तुदताम्   तुदन्तु

म.पु.  तुद/तुदतात्   तुदतम्    तुदत

उ.पु.  तुदानि       तुदाव     तुदाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) पर.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अतुदत्    अतुदताम्   अतुदन्

म.पु.  अतुदः    अतुदतम्   अतुदत

उ.पु.  अतुदम्   अतुदाव    अतुदाम

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ) पर.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  तुदेत्     तुदेताम्    तुदेयुः

म.पु.  तुदेः      तुदेतम्     तुदेत

उ.पु.  तुदेयम्    तुदेव      तुदेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) पर.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  तुद्यात्   तुद्यास्ताम् तुद्यासुः

म.पु.  तुद्याः    तुद्यास्तम्  तुद्यास्त

उ.पु.  तुद्यासम्  तुद्यास्व   तुद्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत) पर.

एकवचन   द्विवचन    बहुवचन

प्र.पु.  अतौत्सीत्  अतौत्ताम्   अतौत्सुः

म.पु.  अतौत्सीः   अतौत्तम्    अतौत्त

उ.पु.  अतौत्सम्  अतौत्स्व    अतौत्स्म

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्) पर.

एकवचन     द्विवचन      बहुवचन

प्र.पु. अतोत्स्यत्   अतोत्स्यताम्  अतोत्स्यन्

म.पु. अतोत्स्यः    अतोत्स्यतम्   अतोत्स्यत

उ.पु. अतोत्स्यम्   अतोत्स्याव    अतोत्स्याम

लट् (वर्तमान काल) आ.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  तुदते     तुदेते      तुदन्ते

म.पु.  तुदसे     तुदेथे      तुदध्वे

उ.पु.  तुदे       तुदावहे     तुदामहे

लिट् (परोक्ष भूत) आ.

एकवचन     द्विवचन    बहुवचन

प्र.पु.  तुतुदे      तुतुदाते     तुतुदिरे

म.पु.  तुतुदिषे    तुतुदाथे     तुतुदिध्वे

उ.पु.  तुतुदे      तुतुदिवहे    तुतुदिमहे

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्) आ.

एकवचन   द्विवचन    बहुवचन

प्र.पु.  तोत्ता     तोत्तारौ     तोत्तारः

म.पु.  तोत्तासे    तोत्तासाथे   तोत्ताध्वे

उ.पु.  तोत्ताहे    तोत्तास्वहे   तोत्तास्महे

लृट् (भविष्यत्) आ.

एकवचन   द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  तोत्स्यते  तोत्स्येते    तोत्स्यन्ते

म.पु.  तोत्स्यसे  तोत्स्येथे    तोत्स्यध्वे

उ.पु.  तोत्स्ये    तोत्स्यावहे  तोत्स्यामहे

लेट् (वेद) आत्मनेपद

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

तोत्सतै/तोत्सातै           तोत्सैते/तोत्सैते          तोत्सन्तै/तोत्सान्तै

तोत्सते/तोत्साते                                 तोत्सन्ते/तोत्सान्ते

सिप् अणित्-पक्ष

तोत्सतै/तोत्सातै           तोत्सैते/तोत्सैते          तोत्सन्तै/तोत्सान्तै

तोत्सते/तोत्साते                                 तोत्सन्ते/तोत्सान्ते

सिप् अभाव-पक्ष

तुदतै/तुदातै              तुदैते/तुदैते              तुदन्तै/तुदान्तै

तुदते/तुदाते                                     तुदन्ते/तुदान्ते

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

तोत्ससै/तोत्सासै           तोत्सैथे/तोत्सैथे          तोत्सध्वै/तोत्साध्वै

तोत्ससे/तोत्सासे                                 तोत्सध्वे/तोत्साध्वे

सिप् अणित्-पक्ष

तोत्ससै/तोत्सासै           तोत्सैथे/तोत्सैथे          तोत्सध्वै/तोत्साध्वै

तोत्ससे/तोत्सासे                                 तोत्सध्वे/तोत्साध्वे

                       सिप्-अभाव-पक्ष

तुदसै/तुदासै              तुदैथे/तुदैथे              तुदध्वै/तुदाध्वै

तुदसे/तुदासे                                    तुदध्वे/तुदाध्वे

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

तोत्सै/तोत्सै              तोत्सवहै/तोत्सावहै        तोत्समहै/तोत्सामहै

तोत्से/तोत्से              तोत्सवहे/तोत्सावहे        तोत्समहे/तोत्सामहे

सिप् अणित्-पक्ष

तोत्सै/तोत्सै              तोत्सवहै/तोत्सावहै        तोत्समहै/तोत्सामहै

तोत्से/तोत्से              तोत्सवहे/तोत्सावहे        तोत्समहे/तोत्सामहे

सिप्-अभाव-पक्ष

तुदै/तुदै                  तुदवहै/तुदावहै           तुदमहै/तुदामहै

तुदे/तुदै तुदवहे/तुदावहे तुदमहे/तुदामहे

लोट् (आज्ञा अर्थ) आ.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  तुदताम्   तुदेताम्    तुदन्ताम्

म.पु.  तुदस्व    तुदेथाम्    तुदध्वम्

उ.पु.  तुदै       तुदावहै     तुदामहै

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) आ.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अतुदत    अतुदेताम्   अतुदन्त

म.पु.  अतुदथाः  अतुदेथाम्   अतुदध्वम्

उ.पु.  अतुदे     अतुदावहि   अतुदामहि

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ) आ.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  तुदेत     तुदेयाताम्  तुदेरन्

म.पु.  तुदेथाः    तुदेयाथाम्  तुदेध्वम्

उ.पु.  तुदेय     तुदेवहि     तुदेमहि

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) आ.

एकवचन    द्विवचन      बहुवचन

प्र.पु. तोत्सीष्ट    तोत्सीयास्ताम्  तोत्सीरन्

म.पु. तोत्सीष्ठाः  तोत्सीयास्थाम्  तोत्सीध्वम्

उ.पु. तोत्सीय    तोत्सीवहि     तोत्सीमहि

लुङ् (सामान्यभूत) आ.

एकवचन    द्विवचन     बहुवचन

प्र.पु.  अतुत्त     अतुत्साताम्   अतुत्सत

म.पु.  अतुत्थाः    अतुत्साथाम्   अतुद्ध्वम्

उ.पु.  अतुत्सि     अतुत्स्वहि    अतुत्स्महि

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्) आ.

एकवचन     द्विवचन     बहुवचन

प्र.पु. अतोत्स्यत   अतोत्स्येताम्  अतोत्स्यन्त

म.पु. अतोत्स्यथाः  अतोत्स्येथाम्  अतोत्स्यध्वम्

उ.पु. अतोत्स्ये     अतोत्स्यावहि  अतोत्स्यामहि

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here