राष्ट्रगान…

0
144

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्।

आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽति व्याधी महारथो जायताम्।

दोग्ध्री धेनुर्वोढाऽनड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा

जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्।

निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु

फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here