भगवन् त्वदीय भक्तिम्…

0
336

भक्ति प्रार्थना

भगवन् त्वदीय भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयम्।
वेदोक्त धर्मकार्यं नक्तन्दिनं विधेयम्।। टेक।।

संगः सदा सुधीनां सरणी च सज्जनानाम्।
सद्भावनाश्रितोऽहं पापात्सदा बिभेयम्।। 1।।

रोगा दहन्ति देहं प्रबलाः शरीरमध्ये।
ब्रह्मचर्यमौषधं च पेयं सदा वरेण्यम्।। 2।।

बालैरमूल्य वेला खेलासु नापनेया।
ज्ञानं मतौ धरेयं धर्मं सदा चरेयम्।। 3।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here