अध्यात्म प्रवचन

0321 Sat Pra 9 Sam 3 …

0321SatPra9Sam3Download सत्यार्थ प्रकाशले. महर्षि दयानन्द सरस्वतीव्याख्या: सत्यार्थ भास्करव्याख्याकार: स्वामी विद्यानन्द सरस्वतीस्वर: अरुणकुमार ”आर्यवीर“321 श्रव्यकणिकानवम समुल्लास 3

0398 Sat Pra 11 Sam 32 …

0398SatPra11Sam32Download सत्यार्थ प्रकाशले. महर्षि दयानन्द सरस्वतीव्याख्या: सत्यार्थ भास्करव्याख्याकार: स्वामी विद्यानन्द सरस्वतीस्वर: अरुणकुमार ”आर्यवीर“398 श्रव्यकणिकाएकादश समुल्लास 32

051 Udgaatev Shakune

051 Aaryabhivinay Udgaatev ShakuneDownload मूल प्रार्थना उ॒द्गा॒तेव॑ शकुने॒ साम॑ गायसि ब्रह्मपु॒त्रइ॑व॒ सव॑नेषु शंससि। वृषे॑व वा॒जी शिशु॑मतीर॒पीत्या॑ स॒र्वतो॑ नः॒ शकुने भ॒द्रमा व॑द वि॒श्वतो॑...

120 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_4_41 से 50

120+Ast+3_4_41+se+50Download अधिकरणे बन्धः (णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/41) संज्ञायाम् (बन्धः, णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/42) कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः (णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/43) ऊर्ध्वे शुषिपूरोः (कर्त्रोः, णमुल्, धातोः, प्रत्ययः,...

प्रातःकालीन-मन्त्राः

Pratah kaleen MantraDownload ओं प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना। प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम।। १।। हे स्त्री-पुरुषों जैसे हम विद्वान्...